lokaaldoenwat lokaalkan!

 

Kerntaken: terug naar de essentie

Het stadsbestuur moet zich bezighouden met zijn kerntaken: mobiliteit, veiligheid, (sociale) dienstverlening, het stimuleren van werkgelegenheid, huisvesting, overlastbestrijding, groenonderhoud, enz. Al het overige moet zoveel mogelijk aan de privésector gelaten worden.

 

Het gaat niet op dat bepaalde straten aan opwaardering toe zijn, fiets- en voetpaden ontbreken, budgetten voor onderhoudswerken niet goedgekeurd raken, terwijl het stadsbestuur wel flink wat geld over heeft voor financiële avonturen, recepties en feestelijkheden.

 

Geen stilstand maar beweging

Eeklo-Centrum moet te allen tijde vlot toegankelijk blijven met voldoende parkeermogelijkheden. Dit is van levensbelang voor de lokale middenstand en al wie zich in en naar het centrum moet verplaatsen.

 

De partij E.V.E. pleit ervoor om de N9-middenbermen, die de rijbanen scheidt, weg te nemen om zo heel wat extra parkeerplaatsen bij te creëren. De rijstroken richting Gent (kant Krügershopping) blijven hoofdweg met dubbele rijrichting en laad- en loszones. De rijstroken richting Brugge (kant markt) worden ventweg om het doorgaand verkeer van het bestemmingsverkeer te scheiden, met ook hier laad- en loszones. Het totaal aan vrijgekomen ruimte willen wij gebruiken voor de aanleg van veilige, ruime fiets- en voetpaden.

 

Ondernemen: de weg van de minste weerstand

Eeklo moet voorwaarden scheppen die het ondernemerschap in al zijn facetten ondersteunt. Speerpunten daarbij zijn: minder bureaucratie, snelle vergunningverlening en het verstrekken van premies voor projecten die de werkgelegenheid bevorderen.

 

De partij E.V.E zet in op het verminderen van regeldruk en administratieve lasten en het stimuleren van werkgelegenheid.

 

Veiligheid: geen futiliteit

De partij E.V.E pleit ervoor om binnen de politiezone MeetjeslandCentrum enkele kleinschalige politieantennes op te richten, hetzij ad hoc als wijkoverlastteams, hetzij met een meer permanent karakter als miniwijkcommissariaat met slechts een klein aantal medewerkers die zich bezighouden met alles wat hun ‘kleinere’ sector aanbelangt. Sleutelwoorden zijn aanwezigheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid.

 

Camerabewaking op criminaliteitsgevoelige plaatsen is tevens geen overbodige luxe

 

Lokale democratie

Rond ingrijpende dossiers, zoals het industrieterrein in Balgerhoeke, de heraanleg van het Centrum, de windmolens, die een groot deel van de bevolking treffen, moeten lokale referenda kunnen gehouden worden waarbij de uitslag bindend gemaakt wordt voor het zittend college.

 

 

 

 

Armoede en sociaal zwakkeren: geen taboe

Het bestrijden van armoede is een speerpunt van onze partij. Dat kan het best door mensen aan werk te helpen. Eeklo moet voluit gaan in het actief aantrekken van winkels, horeca en KMO’s. Meer werkgelegenheid is de beste en enige dam tegen armoede.

Voor wie door omstandigheden niet kan werken en voor ouderen, moeten er goede voorzieningen zijn. Alle stedelijke gebouwen in Eeklo moeten vlot toegankelijk zijn voor gehandicapten. Goede zorg moet binnen handbereik zijn. Ouderen moeten ook volop aan het sociale leven in hun stad kunnen deelnemen.

 

Betere dienstverlening & lagere lasten

Er is in Eeklo een overdaad aan op til staande projecten die amper kunnen gedragen worden. Wij willen geen stad van projecten, Eeklo zelf is ons project. Als het financiële plaatje niet klopt, moet de stad de tering naar de nering zetten. Plannen moeten bijgestuurd worden en het beleid moet terugvallen op de echte kerntaken.

 

Als de stad het eigen huishouden saneert en naar een efficiëntere dienstverlening streeft, kan dat geld terugvloeien naar de Eeklonaren. De partij E.V.E verzet zich tegen verdere belastingverhogingen en staat voor zo laag mogelijke lokale lasten. Op die manier wil de partij E.V.E ook de stadsvlucht van jonge gezinnen en middeninkomens tegengaan.

 

Solidariteit moet van twee kanten komen

Leefloners moeten gedurende één of meerdere dagen per week ingeschakeld kunnen worden in taken die de gemeenschap ten goede komen. Het proper maken van de straten, kinderen helpen oversteken, bejaardenhulp, zorgbehoevenden gezelschap houden of kleine zorgtaken op zich nemen, zoals bv. het helpen bij het eten …

 

Er zijn ook grenzen aan de opvangcapaciteit voor vluchtelingen en aan het draagvlak bij de Eeklose bevolking. Extra opvangplaatsen bovenop deze van het opvangcentrum van het Rode Kruis kunnen voor de partij E.V.E niet.

 

 

 

Verenigingen verenigen Eeklo

Eeklo heeft een bruisend verenigingsleven. Plaatsen waar culturele en sportieve activiteiten kunnen plaatsvinden, net als groene ontmoetingsplekken, moeten maximaal door de stad worden ondersteund en ingericht. Anderzijds moeten projecten die onder de noemer cultuur worden ingericht maar geen aantoonbare meerwaarde voor onze stad hebben, net als het aankopen van dure, nietszeggende ‘kunstwerken’ aan een herziening worden onderworpen.

De partij E.V.E staat voor een strenger subsidiebeleid, maar pleit wel voor meer logistieke ondersteuning voor het rijke Eeklose verenigingsleven.

 

Eeklo, Hart van het Meetjesland

In plaats van het tijdelijk aanpakken van gemeentegrensoverschrijdende problemen moet de streekgebonden samenwerking binnen het Meetjesland aan belang winnen. De partij E.V.E wil de Meetjeslandse overlegplatformen voor o.a. toerisme, cultuur, landschap en economie verder versterken. In plaats van de door de provincie bevolen tijdelijke samenwerkingsverbanden, willen wij het Meetjesland als welomlijnd werkgebied in de plaats stellen van de provincie.

Als het van de E.V.E afhangt, wordt de provincie liever vandaag dan morgen afgeschaft. Eeklo moet als centrumstad het voortouw nemen in het Meetjeslandse partnerschap in plaats van zoals nu vaak ‘solo slim’ te spelen en enkel de tegenstellingen met de omliggende gemeenten te beklemtonen.